قانون تجارت

قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱ – خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد…

ادامه مطلب