قانون امور حسبی

باب اول – در کلیات ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲ – رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه…

ادامه مطلب