مهمترین معیار تعیین حق الوکاله عرف می باشد که به طور مثال در اصفهان حدود ۱۰ درصد از میزان خواسته شده می باشد که بسته به میزان آن ، هرچقدر مبلغ خواسته بیشتر شود درصد حق الوکاله کمتر می شود و ممکن است در برخی پرونده ها به ۴ درصد نیز برسد. البته تعیین میزان دقیق حق الوکاله پس از مطالعه دقیق پرونده و بررسی مدارک و برآورد میزان زمانی که باید به آن اختصاص داد ممکن است.