ماده‌ ۱۸۶ ق‌.آ.د.ک‌ جدید طرق‌ انتخاب‌ را مشخص‌ کرده‌ طبق‌ این‌ ماده‌ چنانچه‌متهم‌ توانایی‌ انتخاب‌ وکیل‌ را نداشته‌ باشد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای‌ تعیین‌ وکیل‌نماید و چنانچه‌ دادگاه‌ تشخیص‌ دهد از بین‌ وکلای‌ حوزه‌ قضایی‌ و در صورت‌ عدم‌امکان‌ از نزدیکترین‌ حوزه‌ مجاور وکیلی‌ برای‌ متهم‌ تعیین‌ خواهد نمود و در صورتی‌که‌ وکیل‌ درخواست‌ حق‌الوکاله‌ نماید دادگاه‌ حق‌الزحمه‌ را متناسب‌ با کارایشان‌تعیین‌ خواهد کرد و در هر حال‌ حق‌الوکاله‌ تعیین‌ شده‌ نباید از تعرفه‌ قانونی‌ تجاوزکند.
پس‌ وکیل‌ تسخیری‌ ناظر به‌ موردی‌ است‌ که‌ موکل‌ یعنی‌ متهم‌ توانایی‌ انتخاب‌وکیل‌ را ندارد و حق‌الوکاله‌ وکیل‌ تسخیری‌ از ردیف‌ مربوط به‌ بودجه‌ دادگستری‌پرداخت‌ خواهد شد و البته‌ این‌ نوع‌ تعیین‌ وکیل‌ تسخیری‌ فقط در امور جزایی‌می‌باشد. در جرائمی‌ که‌ مجازات‌ آن‌ به‌ حسب‌ قانون‌ قصاص‌ نفس‌ – اعدام‌ – رجم‌ وحبس‌ ابد می‌باشد چنانچه‌ متهم‌ شخصا وکیل‌ معرفی‌ ننماید تعیین‌ وکیل‌ تسخیری‌برای‌ او الزامی‌ است‌ مگر در خصوص‌ جرائم‌ منافی‌ عفت‌ که‌ خود متهم‌ از حضور یامعرفی‌ وکیل‌ امتناع‌ کند. در غیر این صورت خدمات تنها با پرداخت هزینه امکان خواهد داشت که البته امکان دارد شرابط اقتصادی موکل برای تعیین میزان حق الوکاله مراعات گردد.